Seniorkonsult och utvärderingar sedan 1999
Jag är seniorkonsult och har under runt 24 år bland annat skrivit (eller varit medförfattare) runt 55 utvärderingsrapporter av EU-projekt och författat drygt 35 andra rapporter inom skilda områden, totalt cirka 90 studier. Flertalet i Orwén Konsulting AB, flera tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad och vid Region Hallands dåvarande FoU-enhet. Studier inom skilda kunskapsfält; främst arbetsmarknadsfrågor, men även inom äldreomsorg, integration, ledarskap och miljö.

Utbildningsbakgrund
Bland annat Arbetsvetenskapligt program, magister i sociologi och studier i informatik vid Högskolan i Halmstad, entreprenörskap vid University of Ulster på Nordirland, UGL (Utveckling-grupp-ledare, av försvarsmakten), ledarskapskurser vid Svenska Bordtennisförbundet och högskolekurs i lärande utvärdering (följeforskning) vid Högskolan i Halmstad, i samarbete med Linköpings universitet och Svenska ESF-rådet.

Utvärderingsmetod
Utvärderingsmetod är viktigt. Företagets fokus är alltid det lärande perspektivet och dialog med kunden. Utvärderingens frågor och metod avgör resultat och tolkning och påverkar hela kedjan till utvärderingens användning. Det finns flera metodverktyg och jag försöker använda en för uppgiften passande kombination. Vanliga metoder är programlogik, intressent-, process- och måluppfyllelseutvärderingar tillsammans med analyser av bi-effekter.  Andra metodval är kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar. Ett annat metodvägval är triangulering, där olika metoder används för att fånga in fler delar av en komplex verklighet.  

Utbildare
Jag undervisade vid Högskolan i Halmstad under en period på 10 år i skilda kurser, främst i programmet Socialt utvecklingsarbete. Var under ett år kursansvarig för den enstaka kursen Utvärdering och uppföljning och har gått högskolans utbildning i att undervisa i högre utbildning. Var under 10 år instrukturtörsutbildare för Svenska bordtennisförbundet och har varit aktiv som tränare och ledare inom pingisen i cirka 20 år.    

Kunder
Exempelvis Svenska ESF-rådet (Europeiska Socialfonden) i Stockholm, Länsstyrelsen i Halland, Energikontoret norra Småland, Högskolan i Halmstad, ABF Sydhalland, Samordningsförbundet Halland, Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal, ABF Halland, NBV (Nykterhetens bildningsverksamhet), Halmstads kommun i form av (bl a)  samhällsbyggnadsenheten och socialförvaltningen, Region Halland, föreningen Urkraft i Skellefteå, Falkenbergs Turist AB, Coompanion Halland, Medborgarskolan Syd i Malmö, Uppsala kommun, Mölndals stad, Region Gävleborg, Region Värmland och Länsstyrelsen i Dalarnas län.  

Företaget har tillsammans med Contextio Ethnographic AB exempelvis haft ramavtal med Svenska ESF-rådet gällande utvärdering av EU-projekt och ramavtal för Skolverket gällande avancerade konsulttjänster inom utvärdering och analys. För närvarande har företaget ramavtal med Tillväxtverket om analys- och utvärderingstjänster (tillsammans med två andra företag).  

Politisk erfarenhet
Erfarenheter från kommunfullmäktige (2006-2012) och kommunstyrelsen i Halmstads kommun  (2010-2012) tillsammans med min roll som ordförande i det kommunala energibolaget Halmstad Energi och Miljö AB under runt fem år (2010-2015) har gett värdefulla erfarenheter från den politiska verkligheten och nya perspektiv vid utvärderingar. Fram till december 2016 ( 2015-2016) var jag ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för Stockholms stad och gruppledare för MP i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör (2015-2016), under 2018-2019 ersättare och ombud för MP Malmö i MP Skåne. Var 2020-2022  förtroendevald revisor för MP i Höörs kommun, ordförande för MP Höör 2021-2023 och är från valet 2022 ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (gruppledare) och ersättare i Vatten- och räddningstjänstnämnden. 

Projektledare för utvecklingsprojekt
Under åren har jag fått förmånen att driva flera utvecklingsprojekt, vilket gett värdefulla erfarenheter från projektverkligheten. Bland annat som projektledare/samordnare för Lokalt investeringsprogram vid Stadskontoret i Halmstads kommun, en större miljösatsning på runt 64 miljoner kronor. Jag var under två år idégivare och projektledare för mässan Greppa Vardagen! En mässa om små hjälpmedel för äldre på uppdrag av Region Halland, med runt 8-900 besökare och 35-40 utställare, en gång i Halmstad och en gång i Varberg. 

kontakt

Orwén Konsulting AB
Roger Orwén
Yxnaholma 103
243 91 Höör

072-701 63 84
roger@orwenkonsulting.se
www.orwenkonsulting.se