genomförda och pågående utvärderingsuppdrag

Skriver nedan om några uppdrag för att ge en känsla för utvärderingarnas genomförande. Några av utvärderingarna kan du ladda ner från ovan.

Lärande utvärdering av ESF-projekt om lärlingsanställningar inom måleri som ett sätt att stödja utsatta områden
Sätt färg på Göteborgsregionen var ett treårigt projekt som drevs med stöd av Svenska ESF-rådet och avslutades i februari 2022. Projektets syfte var att utveckla och permanenta en metod för rekrytering till hantverksyrken som bidrog till inkludering av utrikes födda och andra ungdomar med svag förankring på arbetsmarknaden. Den lärande utvärderingen följde projektet under projektperioden med bland annat en inledande förändringsteori (huvudsaklig utvärderingsmodell), två delrapporter och en avslutande rapport. Utvärderingen presenterar ett flertal rekommendationer som kan användas i kommande utvecklingsarbete. Slutrapporten finns att ladda ner via länken ovan. 

Implementeringsanalys i SECiSo 2.0 våren 2021
Den lärande utvärderingen av det transnationella ESF-projektet SECiSo 2.0 följde projektet under projektperioden och syftade till att både stödja projektets lärande och vara en extern bedömning till finansiären. Som ett sätt att fördjupa den lärande utvärderingens processtöd gjordes inom ramen för utvärderingen en fördjupad implementeringsanalys. Det presenterades ett urval teorier om implementering som sedan användes för att analysera och ge förslag till insatser för implementering i projektets fortsatta arbete. Implementeringsanalysen har varit användbar i flera andra utvärderingar. 
 
Lärande utvärdering av skolprojekt med EU-medel
Den lärande utvärderingen av ESF-projektet GPS Halland (2017-2018), med Falkenbergs kommun som projektägare, gav också flera lärdomar.  Projektet syftade till att utveckla skolornas arbete med studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Utvärderingen följde projektet över tid och den avslutande rapporten beskrev projektets huvudsakliga insatser, reflekterade över dessa och gav rekommendationer inför implementering. 

Uppdrag för Skolverket
Inom Skolverkets ramavtal om kvalificerade konsulttjänster inom utvärdering och analys var Roger projektledare för uppdraget (2018) att skapa ett nätverk som stöd vid införandet av digitala prov.  Uppdraget bestod av två delar. Den ena delen var en målgruppsanalys för att finna personer för ett nätverk (främst rektorer) som stöd vid införandet av digitala prov. Den andra delen var en strategi för nätverkets arbete. Rapporten riktades till Skolverket och var för intern användning.

Processutvärdering (lärande utvärdering) av AMIF-projekt Agata i Uppsala kommun
Lärande utvärdering (2016-2018) av EU-projektet Agata inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) vid Migrationsverket och området återsökning av statliga medel för mottagande av nyanlända och asylsökande. Utvärderingen var processtödjande, med hjälp av bland annat verksamhetslogik (förändringsteori), och fokuserade dels på hur väl projektet uppfyllde sina mål och var samtidigt ett stöd under hela projekttiden. Två delrapporter och en avslutande rapport levererades och det var en löpande kontakt med projektet.

Lärande utvärdering av Dig IT - socialfondsprojekt i Stockholm
Våren 2016 utvärderades analys- och planeringsarbetet i ESF-projektet Dig IT, en satsning på totalt nära 64 Mkr för kompetenutveckling vid införande av digital teknik i äldre- och funktionshinderomsorgen i Stockholms stad (ett samarbete mellan 14 stadsdelar och 11 kommuner i Stockholms län). I augusti 2016, vid slutet av analys- och planeringsfasen, presenterades en rapport med förändringsteori och utvärderingsplan.

Utvärdering av integrationsprojektet Egenmakt och ledarskap (2013-2015)
Det nyskapande projektet Egenmakt och ledarskap inom Svenska ESF-rådets avslutade integrationsfond drevs av Norrbottens idrottsförbund i Luleå. Det gav 20 nyanlända personer med utomeuropeisk bakgrund chansen att förbereda sig inför styrelseuppdrag samt delta i och utveckla föreningslivet inom länets idrott. Projektet gav många intressanta erfarenheter. Visade bland annat på vinsterna, både för den nyanlände, för idrotten och för samhällsutvecklingen, med att fler personer med invandrarbakgrund blir aktiva inom idrotten. Utvärderingen var summativ och betraktade projektet främst utifrån syfte och målsättningarna samt de processer som bidragit till projektets resultat på både kort och lång sikt. Utvärderingen presenterades på en konferens den 3 juni och var ett av flera underlag för en workshop samma dag.

Lärande utvärdering av två EU-projekt om socialt företagande (2011-2014)
Utvärderingarna följde EU-projekten Bumerang i Halmstad och Klara Vinster i Varberg, vilka pågick under perioden 2011-2014. Projekten arbetade båda för att utveckla socialt företagande - som för Halland är ett relativt nytt sätt att stödja långtidsarbetslösas väg till arbete. I den lärande utvärderingen gjordes delstudier om projektens utveckling och det reflekterades över saker som fungerade bra och det som kunde göras annorlunda. I juni 2014 slufördes utvärderingen av Klara Vinster och den avslutande rapporten av Bumerang presenterades och var underlag för en workshop som jag ledde i december 2014.

Utvärdering av EU-projektet Våga växa 
Utvärderingen genomfördes hösten 2013 för redovisning till finansiärerna Europeiska regionalfonden och Region Halland, men framförallt för att bidra till utveckling av arbetet med att stödja mindre företag i Halland som vill växa. Våga växa drevs på ett framgångsrikt sätt av Coompanion Halland, där utvärderingen berättar om ett flertal framgångsfaktorer och utmaningar framöver för att underlätta för fler små företag att växa.  
   
Lärande utvärdering av "Tema: Företagsutveckling häst"
Projektet "Tema: Företagsutveckling häst" (2010-2012) genomfördes av HästHalland i samverkan med näringslivskontoren i Hallands kommuner, aktörer som arbetar med företagsutveckling och landsbygdsutveckling i länet samt LRF. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar och intresse för långsiktig utveckling och förnyelse hos halländska landsbygdföretagare med verksamhetsinriktning häst. Den lärande utvärderingen följde projektet under perioden och bidrog med reflektioner som en del i den fortsatta projektutvecklingen.  

Utvärdering av Tolkprojektet - forskning inom Flyktingfonden
 Utvärderingen beskrev erfarenheter vid projektets slut, för lärande inför nya projekt eller bidra till utveckling av tolkbranschen. Tolkprojektet (2008-2011) var ett forskningsprojekt vid Lunds universitet i samarbete med bland andra folkhögskolan i Katrineberg och Medborgarskolan Syd i Malmö. Tolkprojektet var finansierat av Europeiska Flyktingfonden III och Riksbankens jubileumsfond, och syftade ytterst till att förbättra kvaliteten i tolksituationer för att öka rättsäkerheten för den enskilde klienten/patienten.
 
Utvärdering av klimatprojekt
Tillsammans med Fil.Dr Ove Svensson vid Högskolan i Halmstad genomförde jag utvärderingen av Halmstads kommuns klimatinvesteringsprogram (Klimp) för perioden 2007-2011. Det har gjorts tre undersökningar, den första våren 2008, den andra hösten 2009 och den tredje presenterades i början av 2011 på kommunens hemsida under målområdet Miljö och energi. Utvärderingen utgick ifrån målen med varje åtgärd och följde hela programmet under tiden det pågick. Den avslutande utvärderingsrapporten genomfördes våren 2011.

Hjälpmedel för äldre
Studie om äldres tankar kring produkter som kan underlätta vardagen.
Studien från 2008 var en del i regeringens satsning på Teknik för äldre. Via fem gruppintervjuer i fem av Hallands kommuner undersöktes hur äldre själva ser på behovet av nya produkter som kan underlätta vardagen, var de önskar kunna köpa dem och hur de vill få information om produkterna. Projektet var ett av de sju projekt som bedrevs inom en försöksverksamhet i Halland län 2008-2009 för att informera om och göra bra produkter mer tillgängliga för äldre. 

Lärare i högskolekurs om utvärdering
Under våren och hösten 2007 var jag lärare på den fristående kursen Utvärdering och uppföljning i arbetslivet vid Högskolan i Halmstad. På kursen fick studenterna både en fördjupad teoretisk förståelse om utvärdering och praktisk metodkunskap.  

Förstudie om teknik för äldre
På uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet genomförde jag hösten 2007 en förstudie inför en försöksverksamhet i Hallands län inom programmet Teknik för äldre. Försöksverksamheten bestod av åtta projekt under 2008-2009 för att förbättra informationen om och tillgängligheten till bra produkter för äldre. Halland var ett av två län i landet som har utsågs till försöksverksamhet.

Högskoleutbildning i nyskapande EU-projekt
Inom ramen för EU-programmet Equal tog Högskolan i Halmstad och föreningen Urkraft i Skellefteå nya grepp för att utveckla arbetsmarknadsprojekt för unga i programmet Access .

Access har bland annat använt en modell från England, Open College Network (OCN), för att bedöma ungdomarnas lärande i projektet. Genom det nya systemet har de efter projektets slut fått ett intyg, s k OCN-poäng, att använda sig av framöver i arbetslivet. Läs mer på OCN Swedens hemsida.

Utöver OCN-poäng kunde en Access-deltagare även få fem högskolepoäng genom att delta i högskolekursen "Analys av yrkesliv i förändring". Under 2006-2007 var jag en del av denna högskolekurs via utbildning av ungdomar i bland annat Lycksele, Södertälje och Uppsala. 
 
Utvärdering av EU-projekt inom Regional matkultur
Det bedrevs ett kompetensutvecklingsprojekt för restauranger via Regional Matkultur vid Region Halland. Förhoppningen var att konkurrenskraften skulle öka genom att bättre lyfta fram lokala och spårbara produkter. Utvärderingen beskrev och värderade projektet samt reflekterade om framtida utvecklingsarbete. 

Slutrapport och utvärdering av Lip
På uppdrag av Högskolan i Halmstad skrev jag  slutrapport för Halmstads kommuns Lokala investeringsprogram (Lip), en 64 miljoners satsning på miljöprojekt. Bland satsningarna fanns våtmarker, fem nya gång- och cykelvägar, biogasanläggning i Plönninge och Halmstads första tankstation för fordonsgas. Utvärderingen, av högskolan tillsammans med Orwén Konsulting, har varit en del av programmet under dess genomförande och presenterades på en egen hemsida. 

EU-projekt om validering i Skåne Nordost
I juli 2007 slutfördes utvärderingen av EU-projektet Validering Skåne Nordost, med Hässleholms kommun som projektägare. Utvärderingen beskrev genomförande, erfarenheter och reflekterade kring kommande satsningar inom området. En slutsats var att projektet var framgångsrikt och har fördjupat kunskapen om meritförteckningar och yrkesbedömningar som ett sätt att stödja arbetslösa personer med invandrarbakgrund.