genomförda utvärderingsuppdrag

Under en period på runt 25 år har Orwén skrivit (ibland som medförfattare) runt 55 utvärderingsrapporter av EU-projekt och drygt 35 andra rapporter inom skilda områden, totalt cirka 90 studier. Här finns fler exempel på uppdrag

Nedan presenteras några av uppdragen och ovan kan du ladda ner och läsa några exempel på rapporter. 

Lärande utvärdering av regionalfondsprojekt om sociala innovationer
Projektet Coocreate (2018 – 2023) var ett regionalfondsprojekt om social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland och drevs av Coompanion Halland i samverkan med Högskolan i Halmstad och Region Halland. Projektets huvudsakliga fokus var att etablera en arena för sociala innovationer bland lokala och regionala aktörer i Halland.

Den lärande/löpande utvärderingen följde projektet under projekttiden och levererade totalt sju rapporter (i olika format och storlek) samt en utbildningsdag om effektmätning hösten 2022. Dialog med projektet hölls löpande med särskilda tillfällen vid presentation av rapporterna.
 
Rapporterna var en utvärderingsplan med programteori (förändringsteori) 2018, delrapport ett 2019, delrapport två 2020 (till början av 2021), tre delstudier under 2022 samt en sammanfattande slutrapport.

Lärande utvärdering av ett regionalfondsprojekt om omställning till fossiloberoende transporter
FASTR (2018 - 2023) var ett regionalfondsprojekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén var projektledare och samverkade i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet. Flera processtödjande utvärderingsinsatser, med bland annat tre delrapporter genomfördes av ett komplext projekt med ett flertal insatser med ett flertal samverkansaktörer.  

Huvudsakliga delar i utvärderingen var en inledande utvärderingsplan med genomgång av projektets målstruktur med indikatorer, tre statusrapporter under 2020, 2021 och 2022 samt en avslutande utvärderingsrapport våren 2023. Två workshops med metoden Framtidsverkstad genomfördes för ökat lärande av utvärderingen. Regelbundet processtöd gavs till projektledare.    

Utvärdering av förnyelsearbete vid Östergötlands museum
Östergötlands museum renoverade under perioden 2018 – 2022 museibyggnaden, förnyade sina utställningar och sitt utbud för publiken. Förnyelsearbetet har främst bestått av fem delprojekt och fastighetsrenoveringen. Delprojekten var Kulturhistorisk basutställning, Konsthistorisk basutställning, Digitalisering, Digitisering, Bemötande och samverkan samt renoveringen.

Med hjälp av denna externa (och summativa) utvärdering under 2023 belystes Östergötlands museums förnyelsearbete utifrån organisationens egna perspektiv och gav lärdomar och rekommendationer inför kommande utvecklingsinsatser. Utvärderingen var kvalitativ och informationsinsamlingen genomfördes främst genom enskilda intervjuer, dokumentanalys och deltagande observation. En workshop med metoden Framtidsverkstad genomfördes vid presenation av utvärderingen för personal. 

Lärande utvärdering av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening vid SOS Barnbyar 
SOS Barnbyar Sverige har i sin verksamhet för ensamkommande ungdomar, som drivs i Göteborg sedan 2017, sett brister i mottagningssystemet för tredjelandsmedborgare (TLM) som kommer till Sverige av anknytningsskäl. En av bristerna är attlungdomar får ta stort ansvar för familjens kontakter med olika samhällsfunktioner vilket kan rubba maktbalansen i familjen och leda till stress, försvårad integration och konflikter, både hos ungdomar och för deras familjer. Målet med AMIF-projektet Stöd till familjeåterförening var därför att stärka förutsättningarna för integration hos familjer som kommer till Sverige av anknytningsskäl. Utvärderingen genomfördes tillsammans med Contextio Ethnographic AB.

Utvärderingsinsatser var främst inledande stöd till projektets förändringsteori, förslag till frågor för självskattning, löpande processtöd till projektledare, en delrapport, ett PM med fokus på deltagare och en slutrapport.