kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är betydelsefullt för att kunna ge kunden ett trovärdigt underlag som stöd i verksamhetsutveckling. Nedan presenteras framträdande delar i kvalitetssäkringsarbetet. 

 • Vetenskaplig metod i utvärderingens alla steg, såsom vid urval, begreppsformulering, intervjuer och analys.
 • Vedertagna utvärderingsmodeller, exempelvis förändringsteori och LFA-modellen, skapar struktur och stadga åt både informationsinsamling och analys.  
 • Nära dialog med kunden för att skapa en gemensam bild av exempelvis frågor, förväntningar och utvärderingens användning. 
 • En viktig del av utvärderingarna är att organisera lärtillfällen, där utvärderingens resultat är underlag för dialog med både uppdragsgivaren och andra intressenter. Denna dialog säkerställer också utvärderingens kvalitet. 
 • Med lång erfarenhet kan utvärderaren föra in kunskap från liknande satsningar som kan ge värdefulla lärdomar. I vissa fall behövs expertkunskap, då tas denna in i utvärderingen. 
 • I större uppdrag samarbetar vi vanligtvis med andra för att både minska sårbarhet vid sjukdom och att diskutera vägval och analysera resultat. I annat fall tas kompetens in vid behov. 

spetskompetenser

Utvärderarens kompetenser är således också en del av kvalitetssäkringen. Några delar kan särskilt lyftas fram. 

 • Arbete under tre EU-programperioder med metoder såsom förändringsteori och LFA-metoden har gett bred erfarenhet i att stödja ett projekt i utvecklingsprocesser. Exempelvis att tydliggöra ett projekts logik, hitta indikatorer för mätning och att sätta hanterbara mål. 
 • Magister i sociologi från Högskolan i Halmstad, arbete tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad samt studier vid FoU-enhet vid Region Halland har gett god kunskap om vetenskapliga metoder (som används i samtliga utvärderingar). 
 • Både utvärderingar och politiska förtroendeuppdrag under runt 20 år, exempelvis kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Halmstads kommun och Höörs kommun, ordförande för Halmstads kommuns största kommunala bolag HEM AB (Halmstad energi och miljö)  och en stadsdelsnämnd i Stockholm har gett god kunskap om politisk förvaltning. Denna kunskap är ofta värdefull för att förstå processer runt implementering.   
 • De politiska förtroendeuppdragen tillsammans med utvärderingar har gett god kunskap om klimat- och miljöfrågor och arbetsmarknadsinsatser, bland annat för unga och om integration.  
 • Den breda erfarenheten från utvärderingar, andra studier, politik och eget förändringsarbete har gett god kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar i förändringsarbete som kan föras in i den aktuella utvärderingen. Många gånger är principerna lika, men de tillämpas alltid i en unik kontext.