Förändringsteori (programlogik) 

Förändringsteori (också kallat för programlogik eller projektlogik) är ett verktyg för att öka förståelsen för vad verksamheten förväntas åstadkomma och på vilket sätt, där övergripande målsättningar bryts ner till mindre och konkreta delar.

Visuell bild
En visuell bild skapas över verksamhetens olika delar, dess resurser, tänkta aktiviteter och förväntade effekter på kort och lång sikt.  
  
Exempel på resurser kan vara styrgrupp och projektledare och aktiviteter kan vara utbildning och praktik. Exempel på resultat är det som kommer ut av utbildningen och praktiken, såsom ny kunskap, upplevelser etc. Effekter är det resultatet leder till på sikt, t ex att den ökade kunskapen leder till ett arbete. 
 
Indikatorer och processtöd
Genom förändringsteorin kan ett ramverk av bedömningsindikatorer skapas som utgångspunkt för analys av den fortsatta processen och som också utgör utgångspunkt för mer preciserade frågeställningar för utvärderingen.

Förändringsteorin fungerar dessutom som ett fortlöpande processtöd genom att det finns ett utgångsläge att jämföra med.