Utvärdering, utbildning eller utvärderingscoach?

Företaget arbetar gärna med lärande utvärdering, en modell som följer en verksamhet över tid och bidrar till lärande medan en insats pågår. En annan variant är utvärdering efter ett projekts slut. I alla utvärderingar är ambitionen att via en trovärdig utvärdering ge ett bra underlag för ett hållbart förändringsarbete.

Via handledning och/eller utbildning om utvärdering kan företaget också stötta er verksamhet vid eget arbete med utvärdering, där du kan få tips och verktyg som underlättar utvärderingen - en sorts utvärderingscoach

I fokus i utvärderingarna är lärandet - där vetenskapliga undersökningar tillsammans med lärtillfällen (exempelvis workshops ) bidrar till att nya kunskaper tas tillvara, vilket ofta sker i en komplex omvärld med många aktörer. Det finns flera utvärderingsmodeller att använda, men alla ska på lämpligt sätt underlätta analys av förbättringsarbetet som kan bidra till mer framgångsrikt genomförande och implementering av resultat. 

En ny certifierad utbildning om lärande utvärdering genomförs  sedan våren 2016 och kan också skräddarsys för enstaka tillfällen. 

Vi erbjuder även en utbildning för inspiration och nya verktyg för ökad samverkan och en styrgruppsutbildning.   


 

Lärande utvärdering
En lärande utvärdering följer således en verksamhet över tid. Det görs undersökningar (intervjuer, enkät, observation) vid olika tillfällen som sedan diskuteras vid workshops eller på annat sätt. I fokus är dialog och lärande, där genomtänkta undersökningar kan bli ett värdefullt inslag i verksamhetens förbättringsarbete.

 

Utbildning 
Utvärdering och uppföljning är idag viktiga verktyg för verksamhetsutveckling där samtliga i organisationen får möjlighet att göra sin röst hörs och vara aktiv i utvecklingen av organisationen.  Genom en utbildning i utvärdering får ni i er verksamhet ökad kunskap om hur ni själva kan strukturera upp och jobba med utvärdering och med lärtillfällen. Utbildningarna innehåller både teoretisk kunskap om utvärdering och hur en utvärdering praktisk kan utföras för att vara ett verktyg för lärande i er organisation.

En ny certifierad utbildning om lärande utvärdering tillsammans med Contextio Ethnographic AB och Nordiskt Valideringsforum AB genomförs sedan våren 2016.   

En viktigt och ofta av avgörande betydelse för ett framgångsrikt utvecklingsarbete är förmågan att samverka. Nu finns möjlighet att gå en utbildning för inspiration och verktyg för ökad samverkan. 

Se också den nya styrgruppsutbildningen


 

Handledning - utvärderingscoach 
Ofta görs utvärderingar internt inom organisationen, och då kan kunskap utifrån underlätta arbetet. Via handledning kan ni få stöd och bollplank för den egna utvärderingen. Det kan exempelvis handla om vägval vid utvärderingsmetod, metodval vid informationsinsamling, förslag till tolkningar och hur erfarenheter kan användas i den aktuella - och ofta komplexa - situationen.