Kursinnehåll - fem kursmoduler

Utbildningen är sammansatt av fem kursmoduler som beskriver teori och konkreta verktyg för en lärande utvärdering. Kursmodulerna har olika tyngdpunkt, men är inte helt skilda från varandra. Några moduler är till exempel mer generella och breda, såsom den första om lärande utvärdering, medan den tredje, om metoder, är mer konkreta och specifika. Som en röd tråd löper lusten att lära nytt och lära om. Vi rekommenderar att du går hela utbildningen med alla moduler, men det går också att gå enskilda moduler. 

Modulerna är i OCN-metoden uppbyggda kring s.k. läranderesultat och bedömningskriterier, som tillsammans visar vilket lärande som ska uppnås.

Modulerna sammanfattas nedan och finns som helhet att läsa här.


FEM KURSMODULER

1) Varför utvärdera? Om konceptet lärande utvärdering 
2) Utvärderingsmodeller och verktyg 
3) Metod 
4) Utvärderingsplan och utvärderingstrappan
5) Lärande utvärdering för strategisk påverkan1) Varför utvärdera? Om konceptet lärande utvärdering 
Modulen ger kunskap om den lärande utvärderingens historiska sammanhang, vad det är och varför en lärande utvärdering bör användas och utvärderarens olika roller. Den ger förståelse för angreppssätt för en utvärdering, med olika perspektiv som ger olika sätt att se på verkligheten. Vi lyfter också fram vikten av att lära nytt och lära om. 

2) Utvärderingsmodeller och verktyg 
Denna modul ger kunskap om utvärderingsdesign, val av datainsamlingsmetoder och utvärderingsmodell, presentation av data och de konsekvenser olika val av design och metod får. Modulen ger en förmåga till ett kritiskt förhållningssätt till beställning, genomförande, tolkning och användning av lärande utvärdering. Vi lyfter också fram vikten av att lära nytt och lära om. Läs hela modulen här.

3) Metod 
Denna moduldel ger grundläggande färdigheter i kvantitativ och kvalitativ metod. De vanligaste metoderna, hur de kan kombineras, när de bör användas, vilka resultat de ger och vilken kunskap som genereras. Den ger förmåga att kritiskt granska metodologiska frågor i en lärande utvärdering.

4) Utvärderingsplan och utvärderingstrappan
Denna modul ger kunskap om utvärderingstrappan, steg i en utvärdering som underlättar genomförande samt om utvärderingsplaner, som innefattar analys av nu-läge, val av metod, utvärderingsdesign och utvärderingsmodell, återkoppling av resultat, tidsplan och spridning av resultat. Vi lyfter också här fram vikten av att lära om och lära nytt.

5) Lärande utvärdering för strategisk påverkan 
Modulen ger kunskap om hur en lärande miljö för att stimulera förändring kan organiseras, hur resultat kan implementeras i befintlig verksamhet och hur en utvärdering kan användas för att tänka strategiskt i utvecklingsarbete. Den ger förmåga att problematisera och förstå den rörliga och komplexa situation som en lärande utvärdering ofta verkar i. Modulen ger också ökad kunskap om hur den lärande utvärderingen kan vara en möjlighet till att fördjupa samverkan och göra den långsiktigt hållbar. Modulen ger även kunskap om metoder för workshop.


Till anmälan
"Modulen ger också ökad kunskap om hur den lärande utvärderingen kan vara en möjlighet till att fördjupa samverkan och göra den långsiktigt hållbar".