Kurspedagogik

I utbildningen kombineras teoretiska ansatser och praktik, där deltagarens egen verklighet och förförståelse är en viktig utgångspunkt. Fallbeskrivningar och upplevelsebaserat lärande är centrala delar, där vi arbetar med konkreta metoder såsom intervjuteknik, utvärderingsplaner och workshop.

Den lärande utvärderingen ska navigera i en komplex värld, fylld med intressemotsättningar, tolkningar, tankar, känslor, förväntningar, förförståelse, roller, strukturer, makt, kultur, historia och politik. I utbildningen lärs ut olika perspektiv och verktyg, både generella principer, modeller och angreppssätt, och hur de kan användas i en konkret och praktisk verklighet.

Lärandet mellan deltagarna är en viktig del av kursen, där vi får exempel och lär oss av andra situationer. Vi kommer under kursen att underlätta för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, via gruppövningar och presentationer av olika slag. Lärandet är en röd tråd genom utbildningen och lusten till att lära om och lära nytt lyfts fram.   "Den lärande utvärderingen ska navigera i en komplex värld, fylld med intressemotsättningar, tolkningar, tankar, känslor, förväntningar, förförståelse, roller, strukturer, makt, kultur, historia och politik".