Styrgruppsutbildning 

En aktiv styrgrupp är ofta avgörande för att ett projekts resultat ska leda till långsiktiga effekter i den ordinarie organisationen. Men varför tar sällan styrgruppen sitt strategiska ansvar och hur kan man få styrgruppen till att gå från att vara passiva mötesproffs till att vara en utvecklingsmotor? 

Detta är utbildningens tema. Under den dagslånga utbildningen varvas vetenskaplig teori om samverkan och grupputveckling med gruppövningar och egna erfarenheter av styrgrupper, där mina erfarenheter är både från utvärderingar under runt 23 år och från politiska förtroendeuppdrag i kommun och region.

Efter utbildningsdagen har du fått mer kunskap om vad som många gånger gör att styrgrupper inte blir de strategiska agenter för förändring de skulle kunna vara och du har fått konkreta verktyg för att göra styrgruppen mer aktiv och därmed öka förutsättningar för att kunna bidra med verklig förändring.

Utbildningen utgår ifrån deltagarnas erfarenheter och arbetar med verkliga exempel för att göra utbildningen vardagsnära och konkret. Via processtödjande metoder upptäcks värderingar och perspektiv som är hinder för styrgruppen. Det är en fördel om fler i en styrgrupp kommer gemensamt, eller att en styrgrupp tillsammans köper in utbildningen.

Mål och innehåll

Målet med styrgruppsutbildningen är att få en djupare förståelse av styrgruppsarbetet för att möjliggöra långsiktiga hållbara resultat i de samverkande organisationerna.  

Innehåll:

  • Styrgruppens roll och sammansättning
  • Styra och stödja projekt
  • Projektägarrollen
  • Mål och uppföljning av projekt och verksamheter
  • Kommunikation mellan olika nivåer i projekt och verksamheter.
  • Skapa lärande
  • Implementering av projektresultat
  • Skapa långsiktigt hållbara resultat
  • Metoder för framtagande av mål och uppföljning
  • Metoder för att utveckla samverkansprocessen.


Efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en fördjupad kunskap om styrgruppens arbete och ansvar.  Deltagarna ska också efter avslutad utbildning kunna använda olika metoder för att ta fram mål och indikatorer för projektet samt att utveckla samverkansprocessen. Även kunskap om hur resultat i projekt tas om hand och hur ett lärande skapas i en organisation för att skapa långsiktiga hållbara resultat både hos medarbetarna och i de formella strukturerna i den ordinarie organisationen.  

Utbildningens litteratur
Utbildningens litteratur är hämtad från: Margareta Ivarssson m.fl. ​ (2013) "Från mötesproffs till utvecklingsmotor - en skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete" genom socialfondens processtöd SPeL (strategisk påverkan och lärande), Susan A. Wheelan (2014) "Att skapa effektiva team - en handledning för ledare och medlemmar", Kajsa Lindberg (2009) "Samverkan". 

Välkommen!
 

 


Utbildningens skräddarsys gällande datum och plats, och bygger på intresse-anmälningar. 

Kostnad för en dag är 3000 kr per deltagare, och vid fem deltagare eller mer från samma organisation 2500 kr/ person.   

För intresse-anmälningar eller frågor: kontakta gärna Roger Orwén på 072-701 63 84 eller roger@ orwenkonsulting.se

Välkommen!