Förändringsteori (programlogik) 

Förändringsteori (där programlogik är en metod) är ett verktyg för att öka förståelsen för vad verksamheten förväntas åstadkomma och på vilket sätt, där övergripande målsättningar bryts ner till mindre och konkreta delar.

Att skapa realistiska och tydliga mål och tillhörande indikatorer för att mäta dessa är ingen lätt uppgift. Men där kan en utvärderare bidra med sin metoderfarenhet och kunskap och tillsammans med uppdragsgivaren skapa en visuell bild över verksamhetens olika delar, dess resurser, tänkta aktiviteter och förväntade effekter på kort och lång sikt.  Där det också kan definieras mål och indikatorer för utvärderingen, hur de ska mätas och följas upp, och som eventuellt förändras under projektets gång.
  
Exempel på resurser kan vara styrgrupp och projektledare. Aktiviteter kan vara utbildning och praktik. Exempel på resultat är det som kommer ut av utbildningen och praktiken, ny kunskap, upplevelser etc. Effekter är det som detta resultat kan bidra med på sikt, t ex att gå vidare till studier eller arbete. 
 
Genom programlogiken kan ett ramverk av bedömningsindikatorer skapas som kan användas som utgångspunkt för analys av den fortsatta processen och som också utgör utgångspunkt för mer preciserade frågeställningar för utvärderingen. Programlogiken fungerar dessutom som ett fortlöpande processtöd genom att det finns ett utgångsläge att jämföra utvecklingen i verksamheten med och utifrån denna jämförelse eventuellt besluta om förändringar.
 
Det finns idag mycket erfarenhet av centrala områden som leder till hållbara projekt, där det ofta är liknande villkor som påverkar resultatet. Vi delar de erfarenheter som bland annat beskrivs av forskarna Lennart Svensson et al. i (2013) ”Att fånga effekter av program och projekt”. Forskarna berättar återkommande om vikten av ett lärande förhållningssätt, samverkan mellan aktörer på flera nivåer inom och mellan organisationer och ett aktivt ägarskap för att nå hållbara resultat. Detta är några av de områden som ofta brukar finnas med vid användningen av programlogik för att bedöma ett projekts hållbarhet.