utvärderingar 1999-2023


Nedan listas flertalet utvärderingar och andra studier 1999-2023. Du kan ladda ner och läsa några av rapporterna här. 

Roger Orwén (2023) "Slutrapport i den löpande utvärderingen av ERUF-projektet FASTR . Ett samverkansprojekt 2019 – 2023 av Energikontoret norra Småland tillsammans med Länsstyrelsen för snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av Energikontoret norra Småland 

Roger Orwén (2023) "Slutrapport av ERUF-projektet Coocreate vid Coompanion Halland. Ett projekt som har brutit ny mark inom sociala innovationer i Halland" av Orwén Konsultung AB på uppdrag av Coompanion Halland

Roger Orwén (2023) "Utvärdering av förnyelsearbetet vid Östergötlands museum 2018 - 2022 ", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av Östergötlands museum

Roger Orwén och Eva Sennemark (2022) "Slutrapport i den lärande utvärderingen av ESF-projektet Sätt färg på Göteborgsregionen", av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB på uppdrag av projektägare Måleriföretagen

Roger Orwén (2022) "Hur ser ett urval av nyckelpersoner i offentliga organisationer på samhällsutmaningar, sociala innovationer och arenans relevans? Ett PM inom den löpande utvärderingen av ERUF-projektet Coocreate, av Orwén Konsulting AB på uppdrag av Coompanion Halland   

Roger Orwén och Linnea Aldman (2021) "Slutrapport i den lärande utvärderingen av det nationella ESF-projektet Kom in (!)",  ett metodutvecklingsprojekt om mentorskap för utländska akademiker vid Region Skåne, av Orwén Konsulting AB och Contextio ethnographic AB på uppdrag av projektägare Region Skåne. 

Roger Orwén och Eva Sennemark (2021) "Slutrapport i den lärande utvärderingen av ESF-projektet SECiSo 2.0. Ett framgångsrikt pärlbandsprojekt om implementering av metoden Supported Education för unga med psykosociala utmaningar", av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB på uppdrag av projektägaren RSMH.

Roger Orwén och Eva Sennemark (2021) "PM med implementeringsanalys inom den
lärande utvärderingen av ESF-projektet SECiSo 2.0", av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB på uppdrag av projektägaren RSMH.

Roger Orwén (2001) "Statusrapport två i den löpande utvärderingen av ERUF-projektet FASTR – ett projekt för snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av projektägare Energikontoret Norra Småland. 

Orwén Roger och Sennemark Eva (2021) "Delrapport två i lärande utvärdering av ESF projektet Sätt färg på Göteborgsregionen, av Orwén Konsulting AB tillsammans med Contextio Ethnographic AB, på uppdrag av projektägare Måleriföretagen

Roger Orwén, Eva Sennemark och Linnea Aldman (2021) "Delrapport i lärande utvärdering av AMIF-projektet Stöd till familjeåterförening vid SOS Barnbyar i Göteborg. Ett lovande projekt med potential att möta ett stort behov, med det finns också utmaningar", av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB på uppdrag av projektägare SOS Barnbyar.

Roger Orwén (2021) "Delrapport två i den löpande utvärderingen av ERUF-projektet Coocreate vid Coompanion Halland hösten 2020 – en ny arena för samhällsentreprenörskap har skapats med potential till framtida sociala innovationer i Halland", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av Coompanion Halland

Roger Orwén (2020) "Avslutande utvärderingsrapport av ERUF-projektet
Jakten på plasten. Ett framgångsrikt kommunalt samverkansprojekt mellan
Uppsala, Linköping, Norrköping och Eskilstuna som har skapat nya förutsättningar att minska upphandling av fossil plast i kommunal verksamhet", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av projektägaren Uppsala kommun. 

Roger Orwén och Eva Sennemark (2020) "Delrapport ett i lärande utvärdering av ESF projektet Sätt färg på Göteborgsregionen", av Orwén Konsulting AB tillsammans med Contextio Ethnographic AB, på uppdrag av projektägare Måleriföretagen  

Roger Orwén och Eva Sennemark (2020) "Delrapport i den lärande utvärderingen av ESF-projektet SECiSo 2.0. Ett projekt om implementering av metoden Supported Education för unga med psykosociala utmaningar",  av Orwén Konsulting AB tillsammans med Contextio Ethnographic AB, på uppdrag av projektägare RSMH.

Roger Orwén och Eva Sennemark (2020) "Statusrapport ett i löpande utvärdering av ERUF-projektet FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län", av Orwén Konsulting AB tillsammans med Contextio Ethnographic AB, på uppdrag av projektägare Energikontoret Norra Småland. 

Roger Orwén (2019) "Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet Branschmatch Hylte. Ett angeläget projekt med nya lärdomar för att stödja nyanländas väg till arbetsmarknaden", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av Hylte kommun och Länsstyrelsen Halland. 

Roger Orwén (2019) "Delrapport i löpande utvärdering av ERUF-projektet Coocreate vid Coompanion Halland. En nyskapande satsning på samhällsentreprenörskap som kan leda till en ny arena?", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av projektägare Coompanion Halland.

Roger Orwén (2018) "Utvärdering av ERUF-projektet Kraftsamling biogas II - 
regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av Energikontor Norra Småland. 

Roger Orwén, Eva Sennemark, Anders Pettersson och Hansi Hinic (2018) "Avslutande utvärderingsrapport av ESF-projektet GPS Halland (2017-2018). Ett samverkansprojekt som fört arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar framåt", av Orwén Konsulting AB tillsammans med Contextio Ethnographic AB, på uppdrag av projektägare Falkenbergs kommun.  

Roger Orwén, Eva Sennemark och Hansi Hinic (2018) "Avslutande utvärderingsrapport av ESF-projektet FRAMM om mänskliga rättigheter i Mölndals stad (2016-2018)", av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB på uppdrag av projektet och Mölndals stad.
 
Roger Orwén (2018) "Avslutande rapport i processutvärdering av EU (AMIF)-projektet Agata i Uppsala kommun. Ett framgångsrikt projekt som bidrar till förbättrat mottagande och integrering av nyanlända och asylsökande", av Orwén Konsulting AB på uppdrag av Uppsala kommun.  

Roger Orwén och Kristina Jansson (april 2018): "Följeforskning av ERUF-finansierad bredbandsutbyggnad i Värmland. PM 2" av Orwén Konsulting AB och AB Stelacon, på uppdrag av Region Värmland (likvärdig rapport finns för Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Dalarnas län)"

Roger Orwén, Eva Sennermark, Anders Pettersson & Hansi Hinic (2018) "Delrapport för ESF-projektet GPS Halland. Det skapas ny kunskap om studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar, men hur tas den till vara vid projektslut?" av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB på uppdrag av Falkenbergs kommun.

Roger Orwén och Eva Sennemark (2018) "Lärande utvärdering av ESF-projektet FRAMM om Mänskliga rättigheter (MR) i Mölndals stad. Delrapport februari 2018. Projektförändringar ger nya möjligheter till utveckling av det interna arbetet med MR?", av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB på uppdrag av Mölndals stad. 

Roger Orwén vid Orwén Konsulting AB (2017) "Delrapport två i processutvärdering av EU (AMIF)-projektet Agata i Uppsala kommun, ett projekt för att utveckla återsökningsprocessen för nyanlända och asylsökande. Framgångsrik förändring pågår i ett projekt med nationellt intresse. Men vad kommer att tas tillvara och hur?", av Orwén Konsulting AB  på uppdrag av Uppsala kommun.

Roger Orwén vid Orwén Konsulting AB och Kristina Jansson för AB Stelacon (juni 2017): "Följeforskning av ERUF-finansierad bredbandsutbyggnad i Värmland. PM 1: Nuläge", på uppdrag av Region Värmland (likvärdig rapport finns för Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Dalarnas län).

Eva Sennemark och Roger Orwén (juni 2017): "Utvärdering av projekt ALV - Att arbeta och leva i väst. Delrapport juni 2017", av Contextio Ethnographic AB och Orwén Konsulting AB, på uppdrag av Medborgarskolan väst, projektägare för ESF-projektet.   

AB Stelacon och Orwén Konsulting AB (2017) "Följeforskning av ERUF-finansierad bredbandsutbyggnad i Dalarna. Inledande rapport med plan för följeforskningen", på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län. (likvärdig rapport finns för Gävleborg och Värmland, på uppdrag av Region Gävleborg och Region Värmland)

Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB (2017) "Ett första PM i den lärande utvärderingen av kompetensutvecklingsprojektet FRAMM i Mölndals stad. Ett projektarbete i positiv riktning, men också med förbättringspotential", på uppdrag av Mölndals stad

Orwén Konsulting AB (2016) "Delrapport ett i processutvärdering av EU (AMIF)-projektet Agata i Uppsala kommun, ett projekt för att utveckla återsökningsprocessen för nyanlända och asylsökande. Vikten av att arbeta med helhetssyn eller 
konsten att sätta laget före jaget. Framgångsrik förändring pågår i ett projekt med nationellt intresse", på uppdrag av Uppsala kommun 

Orwén Konsulting AB (2016) "Inledande utvärderingsrapport med förändringsteori och utvärderingsplan i ESF-projektet Dig IT. Ett kompetensutvecklingsprojekt i Stockholms stads 14 stadsdelar och 11 kommuner i Stockholms län om digital teknik inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Projektet ligger rätt i tiden och är efterfrågat, men har flera utmaningar framför sig", genom Contextio Ethnographic AB och på uppdrag av Äldreförvaltningen i Stockholms stad    

Orwén Konsulting AB (2016) "Utvärdering av projekt Youngcubator vid Region Halland - med deltagarnas upplevelser och projektets metod i fokus", på uppdrag av Region Halland

Orwén Konsulting AB (2015)  ”Utvärdering av analys- och planeringsfasen i socialfondsprojektet Exportfrämjande integration i Uddevalla kommun”, på uppdrag av Uddevalla kommun

Orwén Konsulting AB (2015) "Utvärdering av ESF-projektet Egenmakt och ledarskap vid Norrbottens idrottsförbund. Lovande start för arbete med integration av nyanlända via idrotten. Men kommer ny kunskap att omsättas?" på upprag av Norrbottens idrottsförbund i Luleå

Orwén Konsulting AB (2014) "Avslutande rapport i lärande utvärdering av EU-projektet Bumerang i Halmstad (2011-2014). Ett projekt med nya lärdomar om arbetsintegrerande sociala företag. Men vem tar nu stafettpinnen
för nya satsningar?", på uppdrag av projektet Bumerang och ABF Sydhalland 

Orwén Konsulting AB (2014) "Avslutande rapport i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara vinster i Varberg 2011-2014. Ett framgångsrikt projekt med nyvunna erfarenheter och stärkta deltagare stimulerar till fortsatta satsningar 
på socialt företagande", på uppdrag av Coompanion Halland

Orwén Konsulting AB (2013) ”Delrapport två vid utvärdering av EU-projektet Bumerang. När individen möter strukturen. Är offentliga stödstrukturer nästa steg för att utveckla nya arbetsintegrerande företag i Halmstads kommun?” På uppdrag av projektet Bumerang och ABF Sydhalland 

Orwén Konsulting AB (2013) ”Delrapport två i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara Vinster i Varberg. Nya värdefulla erfarenheter för att utveckla socialt företagande, men hur tas de tillvara i den ordinarie strukturen efter projektets slut?” på uppdrag av Coompanion Halland 

Orwén Konsulting AB (2013) ”Utvärdering av det Halländska EU-projektet Våga växa. Nya analysverktyg ger stöd åt mindre företag att växa.  Men hur kan den nya kunskapen tas tillvara?” på uppdrag av Coompanion Halland

Orwén Konsulting (2012) ”Avslutande rapport inom lärande utvärdering av projektet ”Tema: Företagsutveckling häst. Projektet som lärande brobyggare för att utveckla hästföretagande i Halland. Men vad händer efter projektet?” på uppdrag av Hushållningssällskapet i Halland

Orwén Konsulting AB (2012) ”Utvärdering av Klara Vinster – ett EU projekt i Varberg om socialt företagande. Delrapport ett i den lärande utvärderingen: det ser mycket lovande ut, men det finns också delar att uppmärksamma i det fortsatta arbetet”, på uppdrag av Coompanion Halland 

Orwén Konsulting (2012) ”Delrapport ett vid lärande utvärdering av ESF-projektet
’Bumerang – åter till arbete’. Ett angeläget projekt med utvecklingspotential, där sociala företag kan skapa nya möjligheter för personer utanför arbetsmarknaden”, på uppdrag av projektet Bumerang och ABF Sydhalland

Orwén Konsulting (2011) ”Utvärdering av Tolkprojektet. Ny forskning tar helhetsgrepp om tolkfältet i Sverige och skapar användbara förbättringsförslag. Men vem tar stafettpinnen för genomförandet?” på uppdrag av Medborgarskolan Syd i Malmö

Orwén Konsulting (2011) ”Delrapport ett vid lärande utvärdering av projektet Tema: Företagsutveckling häst. Vad har hänt hittills och vad händer framöver? Hur kan förutsättningarna för ökat hästföretagande ytterligare utvecklas?” på uppdrag av Hushållningssällskapet Halland 

Roger Orwén och Ove Svensson (2010) "Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram 2007–2011, delrapport III. Beskrivning av utveklingsarbetet fram till hösten 2010", Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle

Roger Orwén (2010) "Slutrapport och utvärdering av projektet Hjälpmedel möter brukare - ett projekt under 2008-2009 om två hjälpmedelsmässor med medel från Hjälpmedelsinstitutets program Teknik för äldre", PM 2010:1, på uppdrag av SocialCentrum vid Region Halland 

Orwén Roger och Svensson Ove (januari 2010) "Utvärdering av Halmstads kommuns klimatinvesteringsprogram 2007-2011. Delrapport två med beskrivning av utvecklingsarbetet fram till hösten 2009", Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle 

Orwén Konsulting (2009) "Seniormässan Greppa Vardagen 7-8 november 2008 - starten för en ny mötesplats med små hjälpmedel för äldre?" uppdrag av FoU SocialCentrum vid Region Halland, PM 2009:1.  

Orwén Konsulting (2009) "Hur tänker målgruppen? Den andra och avslutande intervjustudien om äldres tankar kring information om och tillgänglighet till små hjälpmedel inom försöksverksamheten i Halland 2008-2009", på uppdrag av Hjälpmedelsnämnden i Hallands län.  

Orwén Konsulting (2008) "Hur tänker målgruppen? En intervjustudie om äldres tankar kring information om och tillgänglighet till bra produkter som kan underlätta vardagen", uppdrag av Hjälpmedelsnämnden i Hallands län.

Orwén Konsulting (2008) "Hur jämställt är folkhälsoarbetet? Utvärdering av Region Hallands folkhälsoarbete under 2007 med jämställdhetsglasögon", uppdrag av Region Halland. 

Orwén Konsulting (2008), "Utvärdering av Halmstads kommuns klimatinvesteringsprogram 2007-2011. Delrapport ett med beskrivning av utvecklingsarbetet fram till hösten 2008", uppdrag av och tillsammans med Högskolan i Halmstad.

 Orwén Konsulting (2007) "Försöksverksamhet i Hallands län 2008-2009 för att informera om och göra bra produkter för äldre mer tillgängliga. En beskrivning av hela verksamheten och dess åtta delprojekt", en förstudie på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm. 

Orwén Konsulting (2007) "Utvärdering av Länsstyrelsens utvecklingsmedel mellan 1994-2005. Nya erfarenheter om hur sociala utvecklingsprojekt har bedrivits och hur de kan utvecklas ytterligare", uppdrag av Region Hallands FoU-enhet för äldreomsorg.

Orwén Konsulting (2007) "Utvärdering av EU Växtkraft Mål 3 projektet Regional Matkultur Halland - Restaurangnätverket i Halland. En satsning på kompetensutveckling som lockade få deltagare", uppdrag av Region Halland.

Roger Orwén och Ove Svensson (2007) "Utvärdering av det lokala investeringsprogrammet i Halmstads kommun. Lyckade projekt i förhållande till målen, men också en blygsam början på en gigantisk uppgift?", Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS) 

Orwén Konsulting (2007) "Utvärdering av EU Växtkraft Mål 3-projektet Validering Skåne Nordost. Ett framgångsrikt metodutvecklingsprojekt för att synliggöra kompetenser och underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med invandrarbakgrund", uppdrag av Hässleholms kommun.   

Orwén Konsulting (2006) "Utvärdering av EU-projektet FIFA. Ett uppskattat Växtkraft Mål 3 projekt med kompetensutveckling för medlemmar i Falkenbergs innerstadsförening", uppdrag av Falkenbergs innerstadsförening.

Orwén Konsulting (2006) "Utvärdering av EU Växtkraft Mål 3 projektet Krafttag för mångfald i Mölndals kommun. Ett projekt som har gett nya kunskaper om attityder till personer med invandrarbakgrund", uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal.

Orwén Konsulting (2006) "Utvärdering av Hemvårdsförvaltningens vikarieanskaffning i Halmstads kommun. Käpparna i rekryteringshjulet bör tas bort för att undvika ökade ohälsotal", uppdrag av Region Hallands FoU-enhet för äldreomsorg.

Orwén Konsulting (2006) "Utvärdering av Halmstads kommuns arbetsmiljö- och hälsosatsning SAMarbetet. En insats som har lagt grunden till ett kommunövergripande och systematiskt arbete för kommunanställdas hälsa", uppdrag av stadskontoret i Halmstads kommun. 

Orwén Konsulting (2006) "Utvärdering av EU-projektet Truth or Consequence. Ungdomar i Ryssland, Polen och Sverige berättar om den första delen av ett demokratiprojekt", uppdrag av Halmstads kommun.

Orwén Konsulting (2006) "Utvärdering av EU Växtkraft Mål 3 projektet TUFFT. Ett projekt som under åren 2004-2006 har erbjudit kompetensutveckling för medlemsföretag i Falkenbergs Turist AB", uppdrag av Falkenbergs Turist AB.

Orwén Roger (2005) "Halmstads miljöarbete med mål, förutsättningar och åtgärder", inför ansökan till klimatinvesteringsprogrammet vid Naturvårdsverket, uppdrag av Stadskontoret i Halmstads kommun 

Roger Orwén (2005) "Utvärdering av Kretsloppet 2005. Ett lyckat arrangemang i samverkan mellan Stadskontoret, Tekniska kontoret och lokala organisationer. Men vad händer 2006?", uppdrag av Stadskontoret i Halmstads kommun 

Orwén Konsulting (2005) "Utvärdering av Positiv framtid. Ett projekt vid Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndals kommun som har bidragit till att personer med invandrarbakgrund har kommit in på eller närmare arbetsmarknaden", uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndals kommun

Orwén Konsulting (2005) "Miljoner för miljön", uppdatering av den utvärdering som via en hemsida följde projekten inom det Lokala investeringsprogrammet i Halmstads kommun.

Roger Orwén (2005) "Lokalt Investeringsprogram i Halmstads kommun, verksamhetsrapport för 2004", vid Stadskontoret i Halmstads kommun

Roger Orwén (2004) "Cyklar fler om det blir nya cykelbanor? En enkätundersökning våren 2004 inom Lokalt Investeringsprogram vid Stadskontoret i Halmstads kommun" 

Orwén Konsulting (2004) "Kompetensutveckling inom äldreomsorgen i Halland - en kartläggning", meddelandeserien 2004:5, uppdrag av Region Hallands FoU-enhet

Orwén Konsulting (2004) "Utvärdering av Växtkraft Mål 3 projektet TA TAG. Ett integrationsprojekt som på ett framgångsrikt sätt har hjälp långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden", på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndals kommun

Orwén Konsulting (2004) "Miljoner för miljön", uppdatering av den utvärdering som via en hemsida följde projekten inom det Lokala investeringsprogrammet i Halmstads kommun. Utvärderingen uppdaterades regelbundet och fanns på www.lip.halmstad.se

Orwén Konsulting (2004) "Utvärdering av EU-projektet Youth and Society. Ungdomar i Kaliningrad berättar om ett lyckat projekt som har skapat politiskt engagemang", på uppdrag av Region Halland

Orwén Konsulting (2003) "Halmstads kommuns miljöredovisning för 2002. Rapporten presenterar resultat från 2002 och sammanfattar perioden 1998-2002", på uppdrag av Ekokommunenheten i Halmstads kommun

Orwén Konsulting (2003) "Utvärdering av Växtkraft Mål 3 projektet TA TAG. Delrapport två från ett integrationsprojekt som på ett framgångsrikt sätt har hjälpt långtidsarbetslösa in till arbetsmarknaden", på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Mölndals kommun

Ove Svensson, Roger Orwén och Nils-Åke Ingvarsson (2003) "Arbetsrehabilitering med miljöprofil. Tidsbegränsad anställning inom Skogsvårdsstyrelsen som arbetslivsinriktad rehabilitering - rapport 2003. Utvärdering av EU-projekt som i Skogsvårdsstyrelsens och Arbetsmarknadsverkets regi utvecklat en form av arbetslivsinriktad rehabilitering med miljömål som genom tidsbegränsad anställning, vägledning och kompetensutveckling avser att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden", Sektionen för Hälsa och Samhälle, Rapport 2003-06-20, Högskolan i Halmstad

Orwén Konsulting (2003) "Processutvärdering av Equal-projektet Framtidens Nycklar. I utvärderingen uppmärksammas bland annat behovet av att sätta konkreta målsättningar och att systematiskt följa upp insatserna i projektet",  på uppdrag av Lantbrukarnas Ekonomi AB

Orwén Konsulting (2003) "232 gymnasieungdomar tycker till om miljön - en attitydundersökning på uppdrag av det lokala investeringsprogrammet i Halmstads kommun"

Orwén Roger (2002) "Anhörig 300 i Halmstads kommun - slutrapport till Socialstyrelsen", PM 2002:2, vid NFoU, regional forsknings- och utvecklingsenhet vid Kommunförbundet Halland

Orwén Roger (2002) "Anhörig 300 i Hallands län - en sammanställning av kommunernas slutrapporter", Meddelandeserien 2002:3, vid NFoU, regional forsknings- och utvecklingsenhet vid Kommunförbundet Halland

Orwén Roger (2002) "En studie om kompetens och lärande", en artikel i boken "Arbetsledaren i den kommunala äldreomsorgen", redaktör Per Albinsson vid NFoU, regional forsknings- och utvecklingsenhet vid Kommunförbundet.

Svensson Ove & Orwén Roger (2002) "Arbetsrehabilitering med miljöprofil. Verklig förändring eller att se det gamla i det nya. Utvärdering av ett EU-projekt för ett hållbart samhälle, med en ny form av arbetsrehabilitering baserad på tidsbegränsad anställning, arbete och kompetensutveckling. Ett projekt i samverkan mellan Skogsvårdsstyrelsen och Länsarbetsnämnden", Rapport 20020202 Wigforssgruppen för välfärdsforskning vid Högskolan i Halmstad

Orwén Konsulting (2002) "Delrapport ett i utvärderingen av Växtkraft Mål 3 projektet TA TAG. Ett integrationsprojekt med främsta syfte att deltagarna ska nå ett arbete, men också att öka delaktigheten i samhällslivet", på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Mölndals kommun

Orwén Konsulting (2002) "En Utvecklingsdag för tillväxt - en rapport om hur man kan stimulera till ökat företagande bland personer med invandrarbakgrund i Hallands län", på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län

Orwén Konsulting (2002) "Miljö för miljoner. Utvärderingen genomfördes under våren 2002 och granskade miljöeffekter, åsikter från politiker och tjänstemän samt upplevelsen av att arbeta med projekt inom det Lokala investeringsprogrammet (Lip) i Varbergs kommun", på uppdrag av planeringskontoret i Varbergs kommun

Orwén Konsulting (2002) "Utvärdering av metoden att införa ett Miljöledningssystem i Halmstads kommun. Reflektioner efter uppbyggnadens tre första steg", på uppdrag av Ekokommunenheten i Halmstads kommun

Orwén Konsulting (2002) "Barnens Laxö. Utvärdering av ett samverkansprojekt i Halmstad sommaren 2002", på uppdrag av NFoU - forsknings- och utvecklingsenhet vid kommunförbundet Halland

Orwén, Roger (2001) "Kompetensutveckling för ett ledarskap i förändring. En studie om kompetens och lärande bland arbetsledare inom äldre- och handikappomsorgen i Hallands län", Meddelandeserien 2001:1, Hallands FoU-enhet för äldre och handikappomsorg

Orwén Konsulting (2001) "Hur kan en individuell handlingsplan leda till empowerment? Ett diskussionsunderlag för utveckling av arbetet med handlingsplaner. Utifrån bland annat erfarenheter från 19 EU-projekt", uppdrag av Projekt Tema och Synergi (PTS), vid Svenska ESF-rådet

Svensson O & Orwén Konsulting (2001-2006 ) "Miljoner för miljön", en pågående utvärdering av projekt inom det Lokala investeringsprogrammet i Halmstads kommun. Utvärderingen uppdaterades regelbundet och fanns på www.lip.halmstad.se 

Orwén Konsulting (2000) "Ungdomars attityder till lönearbete. En enkätundersökning bland ungdomar mellan 20-24 år i Varberg och Kungsbacka kommun", uppdrag av Länsarbetsnämnden i Hallands län

Orwén Konsulting (2000) "En utvärdering av ett EU-projekt inom Mål 3 - Sweden-Poland-Balticum-Trading. Ett bra sätt att starta egen näringsverksamhet? En kritisk granskning utifrån ett deltagarperspektiv", uppdrag av NBV i Halmstad

Orwén Konsulting (2000) "En deltagarfokuserad utvärdering av ett Mål 3 projekt. LUIS - ett projekt som handlar om att skapa ny sysselsättning genom att arbeta utifrån individens intressen och lokalsamhällets behov", uppdrag av Enheten för arbetsvetenskap vid högskolan i Halmstad

Orwén, Roger (2000) "En slutrapport av ett EU-projekt inom Employment. Projekt Nyckelkvalifikationer - ett nytt och strukturerat sätt att träna sociala färdigheter", Pedagogiskt ResursCentrum i Halmstads kommun

Svensson O, Orwén R, Johansson M (2000) "Nyckelkvalifikationer - öppning av framtiden? Utvärdering av ett EU-projekt inom Youth Start", Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och samhälle

Orwén Roger (2000) "Handledarguide. Ett sätt att utvecklas som handledare på en arbetsplats", ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Halmstads kommun, uppdrag av Pedagogiskt ResursCentrum i Halmstads kommun

Orwén, Roger (1999)"Lönearbete - en tankebild i uppluckring? Reflektion och diskussion kring lönearbete", Magisteruppsats vid högskolan i Halmstad, institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Orwén Roger (1999), "En utvärdering av ett EU-projekt inom Mål 3. Team 20 - ett framgångsrikt sätt att hjälpa ungdomar mellan 20-24 år in på arbetsmarknaden", uppdrag av Länsarbetsnämnden i Hallands län