nyheter och Exempel på utvärderingar


Nedan ges exempel på uppdrag och händelser i företaget: 
 

 • Mellan 2023-2025 igenomförs en lärande utvärdering av AMIF-projektet Familjepartner vid SOS Barnbyar. 
 • Under våren 2023 utvärderades  Östergötlands museums förnyelsearbete som genomfördes 2018-2022. Utvärderingen presenterades i juni för ledningsgruppen och för personalen i början av hösten 2023. I samband med presentationen hölls också en dialogworkshop med metoden Framtidsverkstad, där runt 40 deltagare i både storgrupp och smågrupper diskuterade problem, visioner och handlingsmöjligheter framåt. 
 • I början av hösten 2023 slutfördes och presenterades slutrapporten för ERUF-projektet FASTR, ett samverkansprojekt melan Region Jönköpings län och Länsstyrelsen under perioden 2018-2023 om omställning till fossiloberoende transporter.
 • Slutrapport av lärande utvärdering av ERUF-projektet Coocreate vid Coompanion Halland (2018-2023) slutfördes hösten 2023.  
 • I december 2022 presenterades på slutkonferens i Göteborg den avslutande utvärderingsrapporten av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening vid SOS Barnbyar i Göteborg. En lärande utvärdering som pågick 2019-2022. Här finns rapporten.
 • Företaget höll i en försession om lärande utvärdering under en heldag på Nordens största utvärderingskonferens i Stockholm (12-14 okt 2022). Denna gång med det intressanta temat "Utvärdering - för ett bättre samhälle". Läs mer om konferensen här 
 • Har sedan april 2022 ramavtal med Tillväxtverket inom analys- och utvärderingstjänster. 
 • Under hösten 2022 genomfördes en ny digital omgång av den certifierade utbildningen i lärande utvärdering
 • På ett seminarium den 18 mars 2022 arrangerat av SVUF (Svensk utvärderingsförening) visades en förinspelad film om lärande utvärdering som följdes av en diskussion om olika aspekter runt den komplexa kontexten i och kring lärande utvärdering. Här kan du se presentationen. 
   
 • Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden)
  Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt har varit en betydande del av företagets verksamhet de senaste åren och som slutrapporterades hösten 2023. Projektet Coocreate om sociala innovationer och samhällsentreprenörskap i Halland med Coompanion Halland som projektägare (2018-2023), projektet Jakten på plasten (2017-2020) - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling. 

  Det tredje projektet är  FASTR (2018-2023) - ett projekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén var projektledare i dessa tre ERUF-utvärderingar och samverkade i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

   
 • Lärande utvärdering av fyra ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) 
  En annan betydelsefull del av företagens verksamhet de senaste åren var projektet Regarden i Göteborg (2018-2020) - ett arbetsmarknadsprojekt på Returhuset i Göteborg, projektet Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) - ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar med skarpa måleriprojekt och validering, projektet SECiSo 2.0 - ett projekt som drevs av RSMH för att sprida metoden Supported Education och ge ökat stöd till elever med risk för att sluta skolan och det nationella ESF-projektet Kom in! (2019-2022) - ett mentorskapsprojekt för arbetslösa utrikes födda kvinnor med Region Skåne som projektägare.  Dessa utvärderingar är avslutade och genomfördes tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, där Orwén var projektledare i tre av dem (Sätt färg, SECiSo och Kom in). 

   
 • Inom ramen för  den lärande utvärderingen av det transnationella ESF-projektet SECiSo - som sprider och implementerar metoden Supported Education - gjordes under 2021 en studie om projektets implementeringarbete. Erfarenheter från denna studie har varit användbar i många sammanhang. 
   

Från presentation och workshop vid Östergötlands museum hösten 2023.