nyheter och Exempel på utvärderingar


Exempel på uppdrag och händelser: 
 

 • Roger Orwén har den 12 oktober en försession om lärande utvärdering under en heldag på Nordens största utvärderingskonferens i Stockholm (12-14 okt 2022). Välkommen till konferensen! En högtid för utvärderare och andra med intresse för utvärdering. Denna gång med det intressanta temat "Utvärdering - för ett bättre samhälle". Läs mer om konferensen här 
 
 • Har sedan april 2022 ramavtal med Tillväxtverket inom analys- och utvärderingstjänster. Ramavtalet hålls tillsammans med företagen Larsson konsult i Höör AB och IMCG. 
 • Under 2021 genomfördes för första gången den certifierade utbildningen i lärande utvärdering digitalt. Nu planeras för en ny omgång hösten 2022 av den certifierade utbildningen i lärande utvärdering. Även denna gång digitalt och med samma låga pris! Den planeras att gå september-november.      

  Kolla på You-tube presentation om lärande utvärdering
  På ett seminarium den 18 mars 2022 arrangerat av SVUF (Svensk utvärderingsförening) visades en förinspelad film om lärande utvärdering som följdes av en diskussion om olika aspekter runt den komplexa kontexten i och kring lärande utvärdering. 
  Här kan du se presentationen. 
   
 • Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden)
  Projektet Coocreate om sociala innovationer och samhällsentreprenörskap i Halland med Coompanion Halland som projektägare (2018-2022), projektet Jakten på plasten (2017-2020) - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling. 

  Det tredje projektet är  FASTR (2019-2022) - ett projekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén är projektledare i dessa tre ERUF-utvärderingar och samverkar i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

   
 • Lärande utvärdering av fyra ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) 
  Projektet Regarden i Göteborg (2018-2020) - ett arbetsmarknadsprojekt på Returhuset i Göteborg, projektet Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) - ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar med skarpa måleriprojekt och validering, projektet SECiSo 2.0 - ett projekt som drivs av RSMH för att sprida metoden Supported Education och ge ökat stöd till elever med risk för att sluta skolan och det nationella ESF-projektet Kom in! (2019-2022) - ett mentorskapsprojekt för arbetslösa utrikes födda kvinnor med Region Skåne som projektägare.  Dessa projekt genomförs tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, där Orwén är projektledare i två av dem.

   
 • Inom ramen för  den lärande utvärderingen av det transnationella ESF-projektet SECiSo - som sprider och implementerar metoden Supported Education - gjordes under 2021 en studie om projektets implementeringarbete
 • Det genomförs också en lärande utvärdering av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening (2020-2022) för nyanlända från tredje land (utanför Europa). 
 • En styrgruppsutbildning genomfördes 2020 för ett nystartat ESF-projekt i Oskarshamn. 
 • Arrangerade en försession om lärande utvärdering på Svensk utvärderingsförenings (SVUF) konferens om utvärdering 2-4 oktober 2019 - läs mer i konferensprogrammet här.

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Följer tre arbetsmarknadsprojekt med ESF-medel just nu (skrivet i jan 2020) som alla på olika sätt och med olika inriktningar hjälper deltagare att bli stärkta på arbetsmarknaden eller kommer närmare en anställning. Exempelvis Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) där ungdomar via skarpa måleriprojekt får erfarenheter och kompetens som valideras och skapar möjligheter till en lärlingsanställning. 

Integration

Följde ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år på 2000-talet, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Arbetade 2016-2018 med EU-projekt Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsöknings-processen i Uppsala kommun.  

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre. 

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun, utvärderade ett biogasprojekt med ERUF-medel (2017-2018) och är nu aktiv med utvärdering av FASTR - ett projekt om förnybara bränslen och samverkan för att bidra till en fossilfri fordonsflotta.