nyheter och Exempel på utvärderingar


Nedan ges exempel på uppdrag och händelser. Längst ner på denna sidan beskrivs vanliga ämnesområden för utvärderingarna över tid. 

Exempel på uppdrag och händelser: 

 • Ett nytt uppdrag är att mellan 2023-2025 i en lärande utvärdering följa AMIF-projektet Familjepartner vid SOS Barnbyar. 
 • Under våren 2023 utvärderades  Östergötlands museums förnyelsearbete som genomfördes 2018-2022. Utvärderingen presenterades i juni för ledningsgruppen och för personalen i början av hösten 2023. I samband med presentationen hölls också en dialogworkshop med metoden Framtidsverkstad, där runt 40 deltagare i både storgrupp och smågrupper diskuterade problem, visioner och handlingsmöjligheter framåt. 
 • I början av hösten 2023 slutfördes och presenterades slutrapporten för ERUF-projektet FASTR, ett samverkansprojekt melan Region Jönköpings län och Länsstyrelsen under perioden 2018-2023 om omställning till fossiloberoende transporter.
 • Slutrapport av lärande utvärdering av ERUF-projektet Coocreate vid Coompanion Halland (2018-2023) slutfördes hösten 2023.  
 • I december 2022 presenterades på slutkonferens i Göteborg den avslutande utvärderingsrapporten av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening vid SOS Barnbyar i Göteborg. En lärande utvärdering som pågick 2019-2022. Här finns rapporten.
 • Företaget höll i en försession om lärande utvärdering under en heldag på Nordens största utvärderingskonferens i Stockholm (12-14 okt 2022). Denna gång med det intressanta temat "Utvärdering - för ett bättre samhälle". Läs mer om konferensen här 
 • Har sedan april 2022 ramavtal med Tillväxtverket inom analys- och utvärderingstjänster. 
 • Under hösten 2022 genomfördes en ny digital omgång av den certifierade utbildningen i lärande utvärdering
 • På ett seminarium den 18 mars 2022 arrangerat av SVUF (Svensk utvärderingsförening) visades en förinspelad film om lärande utvärdering som följdes av en diskussion om olika aspekter runt den komplexa kontexten i och kring lärande utvärdering. Här kan du se presentationen. 
   
 • Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden)
  Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt har varit en betydande del av företagets verksamhet de senaste åren och som slutrapporterades hösten 2023. Projektet Coocreate om sociala innovationer och samhällsentreprenörskap i Halland med Coompanion Halland som projektägare (2018-2023), projektet Jakten på plasten (2017-2020) - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling. 

  Det tredje projektet är  FASTR (2018-2023) - ett projekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén var projektledare i dessa tre ERUF-utvärderingar och samverkade i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

   
 • Lärande utvärdering av fyra ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) 
  En annan betydelsefull del av företagens verksamhet de senaste åren var projektet Regarden i Göteborg (2018-2020) - ett arbetsmarknadsprojekt på Returhuset i Göteborg, projektet Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) - ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar med skarpa måleriprojekt och validering, projektet SECiSo 2.0 - ett projekt som drevs av RSMH för att sprida metoden Supported Education och ge ökat stöd till elever med risk för att sluta skolan och det nationella ESF-projektet Kom in! (2019-2022) - ett mentorskapsprojekt för arbetslösa utrikes födda kvinnor med Region Skåne som projektägare.  Dessa utvärderingar är avslutade och genomfördes tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, där Orwén var projektledare i tre av dem (Sätt färg, SECiSo och Kom in). 

   
 • Inom ramen för  den lärande utvärderingen av det transnationella ESF-projektet SECiSo - som sprider och implementerar metoden Supported Education - gjordes under 2021 en studie om projektets implementeringarbete. Erfarenheter från denna studie har varit användbar i många sammanhang. 
   

Från presentation och workshop vid Östergötlands museum hösten 2023. 

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Projekt som med olika inriktningar hjälper deltagare att bli stärkta på arbetsmarknaden eller kommer närmare en anställning. 

Integration

Integration är ett annat område i utvärderingarna. Följde exempelvis ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år på 2000-talet, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har också själv arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Arbetade 2016-2018 med EU-projektet Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsöknings-processen i Uppsala kommun.  Från 2020-2022 följdes ett AMIF-projekt vid SOS Barnbyar om stöd till familjeåterförening och från 2023 det  nya AMIF-projektet Familjepartner vid SOS Barnbyar.

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre. 

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun, utvärderade ett biogasprojekt med ERUF-medel (2017-2018) och mellan 2019-2023 utvärdering av FASTR - ett projekt av Energikontoret norra Småland vid Region Jönköpings län och Länsstyrelsen om förnybara bränslen och samverkan för att bidra till en fossilfri fordonsflotta.