nyheter och Exempel på utvärderingar


Nedan presenteras några exempel på pågående uppdrag och händelser: 
 

 • Inom ramen för  den lärande utvärderingen av det transnationella ESF-projektet SECiSo - som sprider och implementerar metoden Supported Education - gjordes nyligen en studie om projektets implementeringarbete och med inspel till hur det ytterligare kan fördjupa sitt arbete. Det var en genomgång av teori om implementering som kopplades till projektets kontext. Du kan läsa rapporten här.  
 • Styrgruppsutbildning i sep 2020 för ett nystartat ESF-projekt i Oskarshamn.
 • Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden)
  Projektet Coocreate om samhällsentreprenörskap i Halland med Coompanion Halland som projektägare (2018-2021), projektet Jakten på plasten (2017-2020) - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling. 

  Det tredje projektet är  FASTR (2019-2021) - ett projekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén är projektledare i dessa tre ERUF-utvärderingar och samverkar i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet.  
        
      
ERUF-projeket Jakten på plasten        
       Nyligen presenterades den avslutande utvärderingsrapporten av ERUF-projektet Jakten på plasten  (se ovan). Det 
       var ett framgångsrikt projekt som tog fram flera metoder som kan minska  upphandlingen av och         
       användningen av förbrukningsvaror i plast, såsom nya upphandlingskriterier och metoder för att analysera
       verksamheters användning av plast. På sikt kommer det sannolikt att leda till minskade koldioxidutsläpp vid       
       förbränning av plast och nya cirkulära flöden av återvunnen plast. Här kan du läsa den avslutande       
       utvärderingsrapporten. 
       
 • Lärande utvärdering av fyra ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) 
  Projektet Regarden i Göteborg (2018-2020) - ett arbetsmarknadsprojekt på Returhuset i Göteborg, projektet Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) - ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar med skarpa måleriprojekt och validering, projektet SECiSo 2.0 - ett projekt som drivs av RSMH för att sprida metoden Supported Education och ge ökat stöd till elever med risk för att sluta skolan och det nationella ESF-projektet Kom in! (2019-2022) - ett mentorskapsprojekt för arbetslösa utrikes födda kvinnor med Region Skåne som projektägare.  

  Dessa projekt genomförs tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, där Orwén är projektledare i två av dem.
 • Det genomförs också en lärande utvärdering av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening (2020-2022) för nyanlända från tredje land (utanför Europa).  
 • Arrangerade en försession om lärande utvärdering på Svensk utvärderingsförenings (SVUF) konferens om utvärdering 2-4 oktober 2019 - läs mer i konferensprogrammet här.
 • Arbetade mellan 2016-2019 med lärande utvärdering (följeforskning) av en större bredbands-satsning i Dalarna, Gävleborg och Värmland inom Europeiska regionalfonden (ERUF), i samarbete med Stelacon i Stockholm (numera Analysys Mason). 
 • Utvärderade våren 2019 ett arbetsmarknadsprojekt om rekrytering och matchning i Hylte kommun med medel från Länsstyrelsen i Halland - Branschmatch Hylte.

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Följer tre arbetsmarknadsprojekt med ESF-medel just nu (skrivet i jan 2020) som alla på olika sätt och med olika inriktningar hjälper deltagare att bli stärkta på arbetsmarknaden eller kommer närmare en anställning. Exempelvis Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) där ungdomar via skarpa måleriprojekt får erfarenheter och kompetens som valideras och skapar möjligheter till en lärlingsanställning. 

Integration

Följde ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år på 2000-talet, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Arbetade 2016-2018 med EU-projekt Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsöknings-processen i Uppsala kommun.  

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre. 

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun, utvärderade ett biogasprojekt med ERUF-medel (2017-2018) och är nu aktiv med utvärdering av FASTR - ett projekt om förnybara bränslen och samverkan för att bidra till en fossilfri fordonsflotta.