nyheter och Exempel på utvärderingar


Företaget är verksamt med att genomföra utvärderingsuppdrag och utbildningar om lärande utvärderingsamverkan och styrgrupper. Nedan några exempel på uppdrag och händelser: 
 

 • Genomförde certifierad utbildning om lärande utvärdering i Botkyrka kommun och Malmö hösten 2017 och hösten 2018 i Stockholm.
 • Har under hösten 2018 gjort två inledande rapporter med programteori för följeforskning (lärande utvärdering) i två ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden). Det är projektet Cooperate om samhällsentreprenörskap i Falkenbergs kommun och projektet Jakten på plasten i Uppsala kommun (tillsammans med tre andra kommuner) om att minska användning av förbrukningsvaror i plast.  
 • Lärande utvärdering via ramavtal för Svenska ESF-rådet, lärande utvärdering av ESF-projektet GPS Halland (Gemensam Plattform Skolutveckling) 2017-2018. Projektet handlar om att skapa nya tankesätt och metoder kring studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, både för pedagoger, skolledare och SYV-personal. I utvärderingen genomfördes en delrapport i maj 2018 och en slutrapport i december 2018.  
 • Genomför (2016-2020) lärande utvärdering (följeforskning) av en större bredbandssatsning i Dalarna, Gävleborg och Värmland inom Europeiska regionalfonden (ERUF), i samarbete med Stelacon i Stockholm. En inledande plan för följeforskningen har tagits fram med projektledare i alla länen och två PM (delrapporter) har  tagits fram (juni 2017 och april 2018) för varje län. Ett nytt PM planeras till årsskiftet 2018-2019. Följeforskningen har löpande kontakt med projektledningen. 
 • Lärande utvärdering (2016-2018) av EU-projektet Agata inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) vid Migrationsverket och området återsökning av statliga medel för mottagande av nyanlända och asylsökande. Utvärderingen är processtödjande, med hjälp av bland annat verksamhetslogik (förändringsteori), och fokuserar dels på hur väl projektet uppfyller sina mål och är samtidigt ett stöd under hela projekttiden. Utvärderingen har bestått av två delrapporter, i november 2016 och december 2017, samt en avslutande rapport i juni 2018. 
 • Lärande utvärdering (2016-2018) av ESF-projektet FRAMM i Mölndal i samarbete med Contextio Ethnographic AB i Göteborg. Projektet handlar om att öka kunskapen i Mölndals stad om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter kan främjas genom synliggörande och förändring av normer och strukturer. Ett första PM togs fram i april 2017, en  delrapport presenterades i februari 2018 och den avslutande rapporten presenterades i oktober 2018. 
 • Genomförde utvärdering av biogasprojekt med ERUF-medel i Jönköping. Utvärderingsrapport var klar i december 2018. 
 • Lärande utvärdering tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, av EU-projektet Arbeta och leva i Väst (ALV) med Medborgarskolan som projektägare (2016-2018). Projektet ALV, med budget på drygt 23 Mkr, riktar sig mot personer med utländsk bakgrund som är i slutfasen av det 2-åriga etableringsuppdraget och vill underlätta och snabba upp övergången till egen försörjning eller studier. Medborgarskolan samverkar i projektet med Arbetsförmedlingen i Halmstad, Laholm, Hylte, Skövde med närliggande kommuner och Region Halland. Det sker en löpande kontakt med projektledningen och det har hittills levererats två delrapporter, i juni 2017 och den andra delrapporten i juni 2018.  
 • Genomförde jan-aug 2016 via Contextio Ethnographic AB en lärande utvärdering i ett större EU-projekt i Stockholm, Dig IT, om kompetensutveckling för användandet av digital teknik i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen i Stockholms stad. Projektet, med budget på drygt 63 Mkr, sker i samverkan med 14 stadsdelar i Stockholms stad och 11 kommuner i Stockholms län. En rapport med förändringsteori och utvärderingsplan presenterades i augusti i slutet av projektets analys- och planeringsfas.
 • Vunnit ramavtal med Skolverket gällande kvalificerade konsulttjänster inom utvärdering och analys.
 • Vunnit, via Contextio Ethnographic AB i Göteborg, ramavtal för lärande utvärdering för Svenska ESF-rådet.

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Exempelvis genomfördes sommaren och hösten 2014 två avslutande utvärderingsrapporter av EU-projekt i Halland: om socialt företagande som ett alternativt sätt att hitta ett arbete.
Följer tre arbetsmarknadsprojekt med ESF-medel just nu.

Integration

Följde ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Följer just nu EU-projekt Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsökningsprocessen i Uppsala kommun.  

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre.

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun.