nyheter och Exempel på utvärderingar


Företaget är verksamt med att genomföra utvärderingsuppdrag och utbildningar om lärande utvärderingsamverkan och styrgrupper. Nedan några exempel på pågående uppdrag och händelser: 

  • Lärande utvärdering i två ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden) mellan 2018-2020. Det är projektet Coocreate om samhällsentreprenörskap i Falkenbergs kommun med Coompanion som projektägare och projektet Jakten på plasten i Uppsala kommun (tillsammans med tre andra kommuner) om att minska användning av förbrukningsvaror i plast.  
  • Våren 2019: Utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt om rekrytering och matchning i Hylte kommun med medel från Länsstyrelsen i Halland - Branschmatch Hylte.
  • Genomför (2016-2022) lärande utvärdering (följeforskning) av en större bredbandssatsning i Dalarna, Gävleborg och Värmland inom Europeiska regionalfonden (ERUF), i samarbete med Stelacon i Stockholm. En inledande plan för följeforskningen togs fram med projektledare i alla länen och tre PM (delrapporter) har presenterats (juni 2017, april 2018 och januari 2019) för varje län. Följeforskningen har också löpande kontakt med projektledningen. 
  • Lärande utvärdering av ESF-projektet Regarden i Göteborg tillsammans med Contextio Ethnographic AB (2019-2020)
  • Arrangerar en s.k. försession om lärande utvärdering på Svensk utvärderingsförenings (SVUF) konferens om utvärdering 2-4 oktober 2019 - läs mer i konferensprogrammet här.

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Exempelvis genomfördes sommaren och hösten 2014 två avslutande utvärderingsrapporter av EU-projekt i Halland: om socialt företagande som ett alternativt sätt att hitta ett arbete.
Följer tre arbetsmarknadsprojekt med ESF-medel just nu.

Integration

Följde ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Följer just nu EU-projekt Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsökningsprocessen i Uppsala kommun.  

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre.

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun.