nyheter och Exempel på utvärderingar


Exempel på pågående uppdrag och händelser: 
 

 • Nu i oktober 2021 kör vi en ny omgång av den certifierade utbildningen i lärande utvärdering. Denna gång digitalt och med sänkt pris!   
   
 • Inom ramen för  den lärande utvärderingen av det transnationella ESF-projektet SECiSo - som sprider och implementerar metoden Supported Education - gjordes nyligen en studie om projektets implementeringarbete
   
 • Styrgruppsutbildning i sep 2020 för ett nystartat ESF-projekt i Oskarshamn.
   
 • Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden)
  Projektet Coocreate om samhällsentreprenörskap i Halland med Coompanion Halland som projektägare (2018-2021), projektet Jakten på plasten (2017-2020) - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling. 

  Det tredje projektet är  FASTR (2019-2021) - ett projekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén är projektledare i dessa tre ERUF-utvärderingar och samverkar i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet.  
        
     
 ERUF-projeket Jakten på plasten        
       Nyligen presenterades den avslutande utvärderingsrapporten av ERUF-projektet Jakten på plasten  (se ovan). Det 
       var ett framgångsrikt projekt som tog fram flera metoder som kan minska  upphandlingen av och         
       användningen av förbrukningsvaror i plast, såsom nya upphandlingskriterier och metoder för att analysera
       verksamheters användning av plast. Här kan du läsa den avslutande utvärderingsrapporten. 
       
 • Lärande utvärdering av fyra ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) 
  Projektet Regarden i Göteborg (2018-2020) - ett arbetsmarknadsprojekt på Returhuset i Göteborg, projektet Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) - ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar med skarpa måleriprojekt och validering, projektet SECiSo 2.0 - ett projekt som drivs av RSMH för att sprida metoden Supported Education och ge ökat stöd till elever med risk för att sluta skolan och det nationella ESF-projektet Kom in! (2019-2022) - ett mentorskapsprojekt för arbetslösa utrikes födda kvinnor med Region Skåne som projektägare.  

  Dessa projekt genomförs tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, där Orwén är projektledare i två av dem.

   
 • Det genomförs också en lärande utvärdering av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening (2020-2022) för nyanlända från tredje land (utanför Europa). 
   
 • Arrangerade en försession om lärande utvärdering på Svensk utvärderingsförenings (SVUF) konferens om utvärdering 2-4 oktober 2019 - läs mer i konferensprogrammet här.

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Följer tre arbetsmarknadsprojekt med ESF-medel just nu (skrivet i jan 2020) som alla på olika sätt och med olika inriktningar hjälper deltagare att bli stärkta på arbetsmarknaden eller kommer närmare en anställning. Exempelvis Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) där ungdomar via skarpa måleriprojekt får erfarenheter och kompetens som valideras och skapar möjligheter till en lärlingsanställning. 

Integration

Följde ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år på 2000-talet, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Arbetade 2016-2018 med EU-projekt Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsöknings-processen i Uppsala kommun.  

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre. 

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun, utvärderade ett biogasprojekt med ERUF-medel (2017-2018) och är nu aktiv med utvärdering av FASTR - ett projekt om förnybara bränslen och samverkan för att bidra till en fossilfri fordonsflotta.