nyheter och Exempel på utvärderingar


Exempel på uppdrag och händelser: 

 • Ett nytt uppdrag att under våren 2023 utvärdera  Östergötlands museums förnyelsearbete under åren 2018-2022. 
 • I december 2022 presenterades på slutkonferens i Göteborg den avslutande utvärderingsrapporten av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening vid SOS Barnbyar i Göteborg. En lärande utvärdering som pågick 2019-2022. Här finns rapporten.
 • Företaget höll i en försession om lärande utvärdering under en heldag på Nordens största utvärderingskonferens i Stockholm (12-14 okt 2022). Denna gång med det intressanta temat "Utvärdering - för ett bättre samhälle". Läs mer om konferensen här 
 • Har sedan april 2022 ramavtal med Tillväxtverket inom analys- och utvärderingstjänster. 
 • Under hösten 2022 genomfördes en ny digital omgång av den certifierade utbildningen i lärande utvärdering
 • På ett seminarium den 18 mars 2022 arrangerat av SVUF (Svensk utvärderingsförening) visades en förinspelad film om lärande utvärdering som följdes av en diskussion om olika aspekter runt den komplexa kontexten i och kring lärande utvärdering. Här kan du se presentationen. 
   
 • Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden)
  Projektet Coocreate om sociala innovationer och samhällsentreprenörskap i Halland med Coompanion Halland som projektägare (2018-2023), projektet Jakten på plasten (2017-2020) - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling. Denna utvärdering är avslutad.

  Det tredje projektet är  FASTR (2019-2023) - ett projekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén är projektledare i dessa tre ERUF-utvärderingar och samverkar i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

   
 • Lärande utvärdering av fyra ESF-projekt avslutade(Europeiska Socialfonden) 
  Projektet Regarden i Göteborg (2018-2020) - ett arbetsmarknadsprojekt på Returhuset i Göteborg, projektet Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) - ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar med skarpa måleriprojekt och validering, projektet SECiSo 2.0 - ett projekt som drivs av RSMH för att sprida metoden Supported Education och ge ökat stöd till elever med risk för att sluta skolan och det nationella ESF-projektet Kom in! (2019-2022) - ett mentorskapsprojekt för arbetslösa utrikes födda kvinnor med Region Skåne som projektägare.  Dessa utvärderingar är avslutade och genomfördes tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, där Orwén var projektledare i tre av dem (Sätt färg, SECiSo och Kom in). 

   
 • Inom ramen för  den lärande utvärderingen av det transnationella ESF-projektet SECiSo - som sprider och implementerar metoden Supported Education - gjordes under 2021 en studie om projektets implementeringarbete.
   

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Följer tre arbetsmarknadsprojekt med ESF-medel just nu (skrivet i jan 2020) som alla på olika sätt och med olika inriktningar hjälper deltagare att bli stärkta på arbetsmarknaden eller kommer närmare en anställning. Exempelvis Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) där ungdomar via skarpa måleriprojekt får erfarenheter och kompetens som valideras och skapar möjligheter till en lärlingsanställning. 

Integration

Följde ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år på 2000-talet, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Arbetade 2016-2018 med EU-projekt Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsöknings-processen i Uppsala kommun.  

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre. 

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun, utvärderade ett biogasprojekt med ERUF-medel (2017-2018) och är nu aktiv med utvärdering av FASTR - ett projekt om förnybara bränslen och samverkan för att bidra till en fossilfri fordonsflotta.